Drevené podlahy – všeobecné pravidlá pre skladovanie, montáž a údržbu

Masívne drevené podlahy sa vyrábajú s priemernou vlhkosťou 9 ± 2%.

Aklimatizácia podlahy

Je dôležité, aby ste podlahu až do montáže skladovali na suchom, vetranom mieste – na palete (nikdy nie vo vlhkom prostredí), zaťaženú a ponechali ju zviazanú pôvodnou páskou – vyhnete sa tak prípadným deformáciám.. Pri dlhodobom skladovaní – viac ako 14 dní musí byť zabezpečené odvetranie každej dosky.

Stabilizácia materiálu na mieste montáže je podmienkou po dobu minimálne jedného týždňa. Aklimatizácia má prebiehať pri zabezpečení nasledovných podmienok: pri teplote vzduchu 18°C – 23 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu 40-60 %. V prípade, že vlhkosť je vyššia ako 60 %, použite odvlhčovač vzduchu.

Hydroizolácia budovy

Budova v ktorej sa bude podlaha inštalovať musí byť dokonale zaizolovaná proti zemnej vlhkosti, proti stekajúcej, tlakovej a agresívnej vode. Treba zabezpečiť, aby dažďová voda nestekala pod izoláciu.

Všetky mokré procesy v interiéri musia byť ukončené. Pokládku začínajte výlučne v suchých priestoroch. V prípade, že táto podmienka nie je splnená, drevená podlaha nasiakne vlhkosť a zdeformuje sa.

Príprava a kontrola vhodnosti podkladu pred pokládkou

Kontrola rovnosti podkladu: Podklad musí byť pevný, bez trhlín, čistý (povysávaný) a rovný. Maximálny povolený výškový rozdiel je 2 mm na 1m. Pri zistení väčších odchýliek je potrebné podklad vyrovnať – napr. samonivelačnými tmeliacimi hmotami.

Kontrola vlhkosti podkladu: Kontrola vlhkosti podkladu pred pokládkou podlahy je podmienkou. Vlhkosť nesmie presiahnuť 2,5%. Vlhkosť sa meria v najspodnejšej časti podkladu. Pred pokládkou sa uistite, že podkladová vrstva je suchá v celej jej hrúbke.

Kontrola klimatických podmienok priestorov

Pred, počas aj po pokládke musia byť zabezpečené tieto podmienky: minimálna teplota vzduchu 18°C, relatívna vlhkosť vzduchu 40-60 %. Na zabezpečenie správnych klimatických podmienok by mali byť priestory vykurované a pravidelne vetrané minimálne 4 týždne pred pokládkou.

Lepenie podlahy

Pri lepení podlahy dodržiavajte technologický postup a množstvá predpísané výrobcom lepidla. Spotreba lepidla je spravidla okolo 900-1000 g/m² v závislosti od absorpčnej schopnosti, rovinnosti a štruktúry podlahy.

Dilatačná medzera

Nezabudnite ponechať dilatačné medzery, minimálne 10 mm od všetkých stien a prechodov – napríklad na miestach kde sa spája dlažba s drevenou podlahou. Na týchto miestach sa medzera vyplní korkom (ktorý sa potom zafarbí do odtieňa podlahy),silikónom alebo prechodovou lištou, pri stenách medzeru prekryje soklová lišta.

Povrchová úprava

Po nalepení podlahy je potrebné obdobie stabilizácie 3-4 týždne a až potom sa môže zahájiť brúsenie a olejovanie / lakovanie podlahy. Vždy sa začína s hrubým brúsením, pokračuje sa stredným, jemným až po extra jemné brúsenie, ktorým sa odstránia stojace vlákna dreva z povrchu podlahy.

Odporúčania pre údržbu

Drevo je prírodný materiál citlivý na zmeny vlhkosti – pri zvýšenej vlhkosti vzduchu sa jeho objem zvyšuje podobne ako keď špongia nasáva vodu. Pri nízkej vlhkosti vzduchu zosychá čo sa prejavuje tvorbou škár medzi jednotlivými doskami. V každom období je potrebné zabezpečiť relatívnu vlhkosť vzduchu 40-60 %.

Najmä vo vykurovacej sezóne vlhkosť často klesne pod hodnotu 40 %. V takom prípade zabezpečte zvlhčovače vzduchu do miestností, kde je položená drevená podlaha a pravidelne – ráno a večer vzduch zvlhčujte. Pre udržanie drevenej podlahy v dobrej kondícii vlhkosť vzduchu pravidelne sledujte a regulujte.

Drevenú podlahu chráňte pred pádom ťažkých a ostrých predmetov, ktorú môžu spôsobiť preliačiny. Pri presune nábytku sa vyhnite priamemu kontaktu s podlahou, aby sa povrchová úprava nepoškodila. Aby sa predišlo výrazným zmenám pôvodnej farby, podlaha by nemala byť dlhodobo vystavená priamemu svetlu.

Na čistenie podlahy používajte prostriedky určené na drevené podlahy – napr. Bona, Pronto…nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce amoniak.